Adatkezelési nyilatkozat

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Roche (Magyarország) Kft. adatkezelőként („Adatkezelő”) tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon, nyilvántartásba vette az Adatkezelő jelen nyilatkozat szerinti adatkezelését: NAIH-65200

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Roche (Magyarország) Kft.

Székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A

Weblap: www.vercukormeres.hu

Kapcsolattartás: Katics Nóra

E-mail: hungary.diabetes@roche.com

Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: Roche (Magyarország) Kft., Diabétesz Üzletág, 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: Popart Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037, Budapest, Bokor u. 9-11. -1em. Ü/2.) direkt marketing és hírlevél szolgáltatás, valamint informatikai szolgáltatás biztosítása céljából.

Adattovábbítás: a webshop üzemeltetetője, az Akadimpex Kft. (1123 Budapest, Győri út 20.) mint önálló adatkezelő részére történik adattovábbítás számlázás és termékkiszolgálás céljából.

Az Adatkezelő a www.vercukormeres.hu oldalán („Honlap”) a regisztrált felhasználók („Regisztrált felhasználók”) személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR – valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő elkötelezi magát a Honlapján a Regisztrált felhasználók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a Regisztrált felhasználók számára biztonságos szolgáltatás igénybevételi lehetőségek megteremtéséhez.

1. A személyes adatok kezelésének jogi háttere

A Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályai előírásokat Roche Magyarország az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Roche Magyarország által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) XVII. fejezetében foglalt rendelkezések;
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR;
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DM törvény);
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker törvény);
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről;
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerétől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Regisztrált felhasználó: minden olyan természetes személy, aki a www.vercukormeres.hu oldalon regisztrál.

Közvetlen üzletszerzés: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében.

3. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama

A Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésére az Adatkezelő két esetben jogosult: egyrészt, ha az adatkezeléshez a Regisztrált felhasználó a felhasználói jogviszony létrehozásakor, vagy fennállása alatt bármikor önkéntesen, kifejezetten hozzájárul; másrészt, ha az adatok kezelését törvény elrendeli. A Regisztrált felhasználó jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, ami nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezeléssel és a Regisztrált felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások kizárólag a természetes személy Regisztrált felhasználókra, és így a magát egyéni Regisztrált felhasználónak deklaráló természetes személyre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Az Adatkezelő, illetve megbízása alapján az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés, illetve adatfeldolgozás az alábbiakban található Regisztrált felhasználói adatokra terjed ki. A jogalap a fentieken túl lehet a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele vagy az Adatkezelő lényeges jogos érdeke is. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok:

Vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, termékregisztráció (készülék típusa, sorozatszáma, vásárlás dátuma).

A Honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

A felhasználó adatainak kezeléséhez az önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló írásbeli hozzájárulását - az „Adatkezelési szabályzat” elolvasását és elfogadását követően - az e-mail címére küldött e-mailben szereplő URL-re történő kattintással adhatja meg.

A webshopban történő vásárlás során opcionálisan szükségessé válhat az alábbi adatok megadása is:

 • Egészségpénztár neve
 • Egészségpénztár címe
 • Egészségpénztár adószáma
 • Az igénybe vevő pénztártag, vagy a szolgáltatásra jogosult neve
 • Tagi azonosító

A fenti adatok kizárólag a termékvásárlással összefüggésben, a fizetés módjának függvényében szükségesek, mert ezen adatok hiányában Ön nem tudja kiválasztani az egészségpénztári kártyával történő fizetési módozatot. Az egészségpénztári adatok adatkezelésének célja a megrendelés teljesítése, fizetés lehetőségének biztosítása egészségpénztári kártyával, egészségpénztár részére igazolás kiállítása. Az adatkezelés jogalapja: Szolgáltatásunkra vagy megrendelésre vonatkozó szerződés teljesítése. A megőrzési idő 8 év. Egészségpénztári kártyával történő fizetés esetén adatfeldolgozóként az adatok az egészségpénztárhoz kerülnek átadásra.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja webshop üzemeltetése (számlázás és termékkiszolgálás), valamint online direkt-marketing. Ezen célokon felül a Regisztrált felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása és esetleges értesítésének elősegítése. Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az Adatkezelő által kiküldött hírlevelekben cukorbetegséggel kapcsolatos tanácsok, a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok és egyéb tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a Regisztrált felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelő illetve az esetleges külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, akkor a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Amennyiben a Regisztrált felhasználó böngészőjében letiltja ezen jel továbbítását, akkor is igénybe veheti a honlapon szereplő legtöbb megoldást, azonban előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások egyes funkcióit nem tudja teljes mértékben igénybe venni. A sütikkel (cookie) kapcsolatos tájékoztatót itt érheti el.

A Honlapon vagy valamely közösségi média-üzemeltető weboldalán meghirdetésre kerülő nyereményjátékokban való részvételhez szükséges adatok köre megegyezik a regisztráció során megadott adatokkal. A személyes adatok szükségesek a nyertesek egyértelmű azonosításához. Az Adatkezelő a nyereményjátékra jelentkezőket az adatbázisában megkülönböztetéssel kezeli. A nyereményjátékban történő részvétel feltételeit az Adatkezelő külön szabályzata tartalmazza, amely megtalálható a Honlapon elhelyezett linkre kattintva.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes és különleges adatokat nem használja azonban jogosult azokat más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át harmadik személyeknek. Kivételt képeznek ez alól az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítások.

Az adatkezelés időtartama:

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő a fenti adatkezelési célok megvalósulásáig vagy a megadott hozzájárulásának visszavonásáig illetve kérésére történő törléséig kezeli. Az Ön személyes adatai harmadik fél részére az Ön előzetes tájékoztatása és kifejezett hozzájárulása nélkül nem kerülnek átadásra. Ha nem szeretné, hogy az Adatkezelő az Ön fentiekben megadott személyes adatait a jelen tájékoztatóban megjelölt célból kezelje, úgy írásban a következő elérhetőségek bármelyikén kérheti adatai törlését: info@vercukormeres.hu, hungary.diabetes@roche.com; Roche (Magyarország) Kft. Diabétesz Üzletág 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. Amennyiben személyes adataiban változás áll be, úgy az előbbi elérhetőségeken tudja a regisztrált adatainak módosítását kérni.

Érintett személy jogai:

Az érintett az adatkezelésre vonatkozóan az info@vercukormeres.hu vagy a hungary.diabetes@roche.com e-mail címre megküldött e-mail útján vagy az Adatkezelő fenti székhelycímére megküldött tértivevényes vagy ajánlott levélben tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan.

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

  Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az érintett személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt személyes adatok körére, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozók megjelölésére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre.
   
 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

  Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.
   
 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

  A Regisztrált felhasználó személyes adatainak törlését e-mailben az info@vercukormeres.hu vagy a hungary.diabetes@roche.com címen kérheti. A törlési igény Adatkezelő általi elfogadásának feltétele, hogy az igény arról az e-mail címről érkezzen, amivel a felhasználói regisztráció megtörtént és a Regisztrált felhasználó a beazonosítás miatt további két személyes adatát megadja. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, akképpen, hogy a korábban megjelenített adatokat ne lehessen újra helyreállítani.

  A törlés megtagadható (a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (b) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

  Amennyiben azzal a kérelemmel fordul hozzánk, hogy töröljük személyes adatait a nyilvántartásból, úgy ezt a kérelmet egyúttal a hírlevelek és marketing anyagok kiküldésére is kiterjesztőleg értelmezzük. Amennyiben csupán a hírlevelünkről iratkozna le a jövőben, úgy a személyes adatait változatlanul továbbra is kezelni fogjuk az Ön törlési kérelméig.
   
 • az adat kezelésének korlátozása;

  Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
   
 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

  Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül vagy az Adatkezelő fenti e-mail címére küldött üzenetben mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában az érintett személyes adatait törli.
   
 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

  Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az érintett által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.
   
 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 • tiltakozás a személyes adat használata ellen;

  Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (a) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (b) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (c) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő az érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.
   

4. Az Adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos további előírásai

Az Adatkezelő alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai az Adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozókról (mindenkori alvállalkozók és megbízottak neve, címe, illetve egyéb szükséges adatai) részletesebb információt az info@vercukormeres.hu vagy a hungary.diabetes@roche.com címen kaphat.

Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi el, az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó gondoskodnak a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az Ön által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben.

A Regisztrált felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó/jelszavak védelme érdekében. A Regisztrált felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt az Adatkezelőt nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár a Regisztrált felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott.

Az Adatkezelő Honlapja a Facebookra, a Youtubre, az Instagramra és a g+ oldalra irányító egyszerű linkeket tartalmaz. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor a felhasználói adatok közösségi média-üzemeltetőkhöz történő továbbítására, amikor a felhasználó rákattint az adott ikonra. Abban az esetben, ha a felhasználó az adott ikonra kattint, a közösségi média-üzemeltető oldala felugró ablak formájában nyílik meg. Ezeken az oldalakon az adott közösségi média-üzemeltető szabályzatának megfelelően az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat tehet közzé.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő az Ön adatait az Ön lakóhelyén (országon) illetve, az Európai Gazdasági Térség tagállamain kívüli Roche cégcsoport valamely tagjának adatbázisába is továbbíthatja. Az Adatkezelő csak olyan harmadik országbeli vállalkozás, mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítja az Ön adatait, amely országban az adatok megfelelő szintű védelme biztosított.

A szerződéses partnerek és/vagy a Roche cégcsoport tagjai az Ön adatait jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítás kivételével harmadik személyeknek nem továbbítják.

5. Adatbiztonság

Az adatbiztonság keretében az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközök üzemeltetése vonatkozásában minden tőle telhető intézkedést megtesz, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), az adatok változatlanok (adatintegritás), valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága) legyenek. Az Adatkezelő a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának a védelméről, amelynek a keretében felállított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindenkor megfelelő védelmi szintet képvisel.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat megfelelő szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszereket csak a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. Megfelelő szintű hozzáférés-jogosultságnak tekinthető az a hozzáférés, aminek a terjedelme igazodik ahhoz, amely a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges és csak olyan személy részére, akinek az adatok kezelése/feldolgozása a munkaköri feladata. A hozzáférés-jogosultságokat, valamint azok felhasználását az Adatkezelő meghatározott rendszerességgel felülvizsgálja.

6. Reklamációkezelés / Hibabejelentés

Az Adatkezelő a reklamációkkal kapcsolatos bejelentést, kommunikációt a megkeresés formájától függően szóban telefonon, valamint a Regisztrált felhasználónak az Adatkezelő rendszerében nyilvántartott e-mail címén vagy levelezési címén, vagy az online hibabejelentő felületen keresztül folytatja. Az Adatkezelő elsősorban a Regisztrált felhasználó által az Adatkezelőhöz forduláskor használt e-mail címet vagy levelezési címet használja a válaszadásra.

Amennyiben bármely gyógyászati segédeszköz működésével összefüggésben az ügyfélszolgálati telefonszámon keresztül reklamációt terjeszt elő, úgy a reklamációkezelés körében önkéntesen megadott személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) az Adatkezelő minőségbiztosítási, továbbá szavatossági és jótállási igények érvényesítése céljából rögzíti. Az erre vonatkozó figyelmeztetést az ügyfélszolgálati telefonon elhangzó automata tájékoztató tartalmazza.

7. Marketing üzenetek, személyre szabott tanácsok küldése és piackutatás

A Regisztrált felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából kezelje, illetve szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett harmadik személyek számára továbbítsa. Amennyiben a Regisztrált felhasználó igényelte a hírlevél küldési szolgáltatást és a személyre szabott tanácsok lehetőségét, akkor ennek megfelelő tartalmakat az Adatkezelő illetőleg a direkt marketing, hírlevél szolgáltatással kapcsolatosan külön szerződés alapján eljáró adatfeldolgozó a hírlevelekben, vagy egyéb módon küldhet a Regisztrált felhasználónak. A Regisztrált felhasználók érdeklődési körének megfelelően az Adatkezelő személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap oldalain. A Regisztrált felhasználó ezen hozzájárulását a regisztrációkor, vagy a nyereményjátékra jelentkezéskor, vagy a Honlapon bármikor feltétel nélkül módosíthatja.

Közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló közlés semmilyen módon nem továbbítható annak a Regisztrált felhasználónak, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen közlést fogadni. E rendelkezés nem érinti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az igénybevevőt megillető jogokat.

A Regisztrált felhasználó kifejezett hozzájárulása ellenére sem lehetséges olyan közvetlen üzletszerzési célú küldemény továbbítása, amelyből nem ismerhetők fel a feladó azonosító adatai.

8. Webshop használata

A Honlapon elérhető webshop üzemeltetéséért az Akadimpex Kft., mint webshop-üzemeltető („Webshop-üzemeltető”) és önálló adatkezelő az Adatkezelővel kötött külön szerződés alapján felel. Az Adatkezelő által Magyarországon forgalmazott és webshopban elérhető termékeinek megrendelése esetén az Adatkezelő továbbítja a Regisztrált felhasználók személyes adatait – így a vásárló beazonosításához és a termékkiszolgálás biztosításához szükséges szállítási, számlázási információkat – a Webshop-üzemeltető részére. Az Webshop-üzemeltető a logisztikai feladatok biztosításáért jogosult harmadik félnek továbbítani a szükséges személyes adatokat. A logisztikai feladatokat ellátó szerződött partner adatfeldolgozónak minősül (Magyar Posta Logisztika és/vagy futárszolgálat).

9. Digitális ügyfélszolgálat

Tájékoztatjuk arról, hogy a „digitális ügyfélszolgálat” egy olyan alkalmazás, mely használata során nem ügyintézővel kommunikál, hanem előre feltöltött és megfogalmazott információk között navigálja Önt a program. Ebből eredően nem tud egyedileg megfogalmazott kérdéseket feltenni ezen a fórumon. Amennyiben egészségügyi problémára keres választ, úgy kérjük, hogy forduljon közvetlenül a kezelőorvosához. A „digitális ügyfélszolgálaton” elérhető információk nem minősülnek szaktanácsadásnak, hiszen nem egy egyedi esetre vonatkozóan adnak választ, hanem tipizált esetekre. A „digitális ügyfélszolgálat” kizárólag a Roche (Magyarország) Kft. által forgalmazott Accu-Chek Active, Performa, Instant, Softclix eszközök és tesztcsíkok gyakorlati használatához nyújt technikai segítséget. A feltöltött információk összhangban állnak a termékek betegtájékoztatójával. A „digitális ügyfélszolgálat” használata teljes mértékben anonim, az Ön által kiválasztott kérdéseket statisztikai és termékfejlesztési célból tároljuk, azonban a tárolt adat nem tartalmaz semmilyen személyes adatot, tehát sem az Ön által használt IP cím, sem pedig az Ön egyéb azonosító adata nem válik számunkra ismertté. Amennyiben olyan műszaki kérdésre keres választ, amit a kiválasztható kérdések között nem talál meg, úgy kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat a 06-80-200-694-es ingyenes zöldszámunkat munkanapokon, 8:00-17:00 között.

10. Nemkívánatos események jelentése

A Roche (Magyarország) Kft. az általa forgalmazott gyógyászati segédeszközök és orvostechnikai eszközök vonatkozásában az irányadó jogszabályok és belső szabályozások betartása érdekében az alábbi tájékoztatást nyújtja az oldal látogatói számára:

A Roche (Magyarország) Kft. az általa forgalmazott gyógyászati segédeszközök és orvostechnikai eszközök vonatkozásában az Ön által tapasztalt panaszt az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Roche (Magyarország) Kft.
Cím: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A
E-mail: info@vercukormeres.hu
hungary.diabetes@roche.com
Ingyenes zöldszám: 06-80-200-694

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jelen oldalon – az oldal kialakításából és felépítéséből eredően - nincs lehetőség arra, hogy a termékekkel kapcsolatos panaszát bejelentse, ezért az ilyen bejelentéseket kizárólag a fenti elérhetőségeken jelentse be.

11. Egyebek

A Regisztrált felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a Regisztrált felhasználói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja.

Az adatkezelés időtartamának lejártával a Regisztrált felhasználó személyes adatait az Adatkezelő az érintettel történő beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.

A jelen adatkezeléssel összefüggésben panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám:+36 1 391-1400, www.naih.hu) fordulhat, illetve pert indíthat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt.

Az adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-65200